Jaya Prakash DB

COO

Amit Singh

CMO

Pravat Ranjan

PRODUCT DESIGNER

Mohit Kumar

CTO

Varun Kumar Gande

WEB DEVELOPER

Apeksha Patel image
APEKSHA PATEL

PO - PLAYSCRUM LEARN

jp image
JAYAPRAKASH D B

PO - PLAYSCRUM PLAY

Amit image
AMIT SINGH

CMO

Vivek image
VIVEK JAYARAMAN

CSO

Card image cap
MOHIT KUMAR

CTO

Card image cap
ABHISHEK GAUTAM

SOFTWARE DEVELOPER

pravat image
PRAVAT RANJAN

PRODUCT DESIGNER

gopi image
GOPI KRISHNAN R

ALEXA SKILL DEVELOPER

VAMSIDHAR image
VAMSIDHAR REDDY

SOFTWARE DEVELOPER

varun image
VARUN KUMAR GANDE

WEB DEVELOPER

boss image
SATISHA K VENKATARAMAIAH

CEO